Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     73/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

(ezer forintban)    

 

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

­

 

 

        előző évi pénzmaradvány

+ 5.597

 

 

        felhalmozási célú hitel

+ 12.000

 

 

        intézményi működési bevétel

- 70

 

 

        személyi juttatások

 

 + 72

 

        munkaadókat terhelő járulékok

 

 + 19

 

        dologi kiadás

 

 + 3.485

 

        beruházások

 

 + 17.150

 

        felújítások

 

 + 3.195

 

        államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás

 

 + 600

 

        támogatás értékű működési kiadás

 

 + 730

 

        felhalmozási célú hitel

 

 + 4.500

 

        általános tartalék

 

 - 7.724

 

        céltartalék

 

  - 4.500

 

Óvodai nevelés 

­

 

 

        előző évi pénzmaradvány

+ 154

 

 

        dologi kiadások

 

 + 154

 

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző