Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  73/2010. /III.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 59/2010. (II.25.) sz. határozat felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület az 59/2010. (II.25.) sz. határozat 1. pontját visszavonja, és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Németh Tamás gombai lakost - kérelmezőt -  tájékoztassa.

 

Határidő:        2010. március 26. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző