Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

73/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy - az 1. mellékletben foglalt - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyhasználati szerződét aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző