Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

73/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint élve alapítói jogosítványával a Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezetet 2015. március 27. napjával megszünteti.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány nyilvántartásból való törlésére vonatkozó kérelmet az illetékes bíróságon benyújtsa.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Alapítvány megmaradt tagjait értesítse.

 

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2015. március 27.

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző