Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     74/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Kistérségi Társulást tájékoztassa.

 

Határidő:      2009. április 30.

Felelős:         Lehota Vilmos

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző