Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  74/2010. /III.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2217 Gomba, Jókai u. 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelem alapján készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a 2217 Gomba, Jókai u. 21. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítását 2010. szeptember 30-ig támogatja.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítása iránt intézkedjen.

 

 

Határidő: 2010. április 1.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző