Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

74/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőri 2011. éves összefoglaló jelentést elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2012. április 20.

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző