Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

74/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a gombai 93 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 93 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Dankó István utca 14. szám alatt található ingatlanra vonatkozó telekalakítással vegyes ajándékozási szerződést – a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel együtt – aláírja, és az illetékes földhivatalnál a szükséges bejegyzés felől intézkedjen.

 

2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt szerződés ügyvédi és földmérői munkadíját, valamint a földhivatali eljárási díját a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző