Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

74/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tavaszi falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a tavaszi falubejárásról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző