Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     75/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékleteként egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.

 

2.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2009. április 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

             

75/2009. (IV.23.) sz. határozat melléklete

Alapító okirat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv

Neve:                                                Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Székhelye:                                         2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

Létrehozásáról rendelkező

határozat:                                         104/2007. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Jogszabályban meghatározott

közfeladata:                                      Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Alaptevékenysége:                          

751153       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

014012       Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás

452025       Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

552312       Óvodai intézményi közétkeztetés

552323       Iskolai intézményi közétkeztetés

552411       Munkahelyi vendéglátás

701015       Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751175       Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186       Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751845       Város és községgazdálkodási szolgáltatás

751867       Köztemető fenntartási feladatok

751878       Közvilágítási feladatok

751966       Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

801115       Óvodai nevelés

801126       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

/ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenes-sége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése/

 

801214       Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás biztosítása

801225       Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatásának biztosítása

805113       Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) biztosítása

805915       Oktatási célok és egyéb feladatok

851219       háziorvosi szolgálat

851297       Védőnői szolgálat

851967       Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

852018       Állategészségügyi tevékenység

853233       Házi segítségnyújtás

853244       Családsegítés

853255       Szociális étkeztetés

853266       Nappali szociális ellátás

853288       Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

853311       Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853322       Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

853344       Eseti pénzbeli szociális ellátások

853355       Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116       Szennyvízelvezetés és kezelés

902113       Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

921815       Művelődési házak tevékenysége

921925       Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység

923127       Közművelődési könyvtári tevékenység

 

Illetékességi területe:                                  Gomba község közigazgatási területe

 

Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve:                                       Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhelye:                                                      2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                                közhatalmi

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                                 önállóan működő és gazdálkodó

 

Vezetőjének kinevezési rendje:                 A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közhatalmi tevékenység esetén köztisztviselői jogviszony, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgáltatási tevékenység ellátása során (konyha, védőnői szolgálat, közművelődés) közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak (közfoglalkoztatás, hivatali fizikai alkalmazottak) a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

 

Gomba, 2009. április 23.

                   P.H.

 

Lehota Vilmos

polgármester

 

 

 

Záradék

 

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 április 23-i ülésén a 75/2009. (IV.23.)  számú határozattal fogadta el.

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző