Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  75/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvízjavító programhoz történő csatlakozásra irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./        A Képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján.

2./                    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében intézkedjen.

 

 

Határidő:        2010. április 24. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző