Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

75/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2012. április 13.-i hatállyal a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel fogadja el.

 

  1. A képviselő-testület az 50/2009. (III.26.) sz. számú határozatát 2012. április 13-i hatállyal visszavonja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzat közzétételéről, és az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:        1-2. pont tekintetében értelemszerűen,

                       3. pont tekintetében 2012. április 13. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző