Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

75/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győri János gombai lakossal történő megállapodás aláírására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai 87 hrsz-ú ingatlanban történő alrészlet tulajdonjogának megszerzése érdekében, az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva Győri János 2217 Gomba, Ady Endre utca 11. szám alatti lakossal megállapodást kössön.

 

  1. A Képviselő-testület a megállapodás alapján szükséges kiadások fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Győri János gombai lakost tájékoztassa.

 

Határidő:  2014. április 10.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző