Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 75/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei őrszolgálat megszervezésének lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Agrárkamara helyi szervezete és a falugazdász segítségével mérje fel a gombai föltulajdonosok/földhasználók hozzáállását a mezei őrszolgálat megszervezése tárgyában.

 2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, amennyiben a mezei őrszolgálat létrehozásának szándéka a Gomba Község közigazgatási területeihez tartozó termőföldek tulajdonosai/földhasználói részéről támogatást nyer, a 2015. május 28-án tartandó Képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozására.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző