Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     76/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékleteként egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel hagyja jóvá a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítását.

 

2.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2009. április 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

             

76/2009. (IV.23.) sz. határozat melléklete

Alapító okirat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv

Neve:                                                Gólyafészek Óvoda

Székhelye:                                         2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám

 

Létrehozásáról rendelkező

határozat:                                         125/2005. (X.27.) sz képviselő-testületi határozat

 

Jogszabályban meghatározott

közfeladata:                                      Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

 

Alaptevékenysége:                          

                                                           801115  Óvodai nevelés

801126  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

              /ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése/

805212  Pedagógiai szakszolgálat

               /ezen belül logopédiai ellátás/

552312  Óvodai intézményi étkeztetés

                                                              

Illetékességi területe:                      Gomba község közigazgatási területe

Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve:                          Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhelye:                                         2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

 

Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                             közszolgáltató

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                            önállóan működő

 

Vezetőjének kinevezési rendje:                   A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

 

Gomba, 2009. április 23.

                   P.H.

 

Lehota Vilmos

polgármester

 

 

 

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 április 23-i ülésén a 76/2009. (IV.23.)  számú határozattal fogadta el

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző