Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  76/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvízjavító programhoz történő csatlakozásra irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bénye Község Önkormányzatát a pályázati lehetőségről és Gomba Község Önkormányzata pályázati szándékáról tájékoztassa.          

2./                    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ivóvízminőség-javítását célzó pályázat előkészítése során kezdeményezze Bénye Község Önkormányzatánál, hogy az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázatban Gomba Község Önkormányzatával közösen vegyen részt.

 

 

Határidő:        2010. április 24. 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző