Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

76/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér közalkalmazottainak cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja „A Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér által közalkalmazotti jogviszonyban állók cafeteria szabályzata”-t.

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző