Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 76/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a gombai 0189/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással vállalja, hogy a 0189/4 hrsz-ú, összességében 2 ha 7447 m2 területű, gyümölcsös művelési ágú 707/20036 tulajdoni hányadú, ajándékozás jogcímen megszerzett ingatlant közfoglalkoztatás céljára szerzi meg.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az illetékes földhivatalt tájékoztassa.

 

Határidő:             2015. március 31.  

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző