Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. március 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. március 25-én megtartott zárt ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  77/2010. /III.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Árpád gombai lakosnak a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 10/2010. (II.24.) számú határozata alapján készült 390/2010. számú alakszerű határozat ellen benyújtott fellebbezését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Árpád gombai lakosnak a 390/2010. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasította.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fellebbezési eljárás során hozott másodfokú döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

                        Határidő:        2010. március 31.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző