Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

77/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2014. évi igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   A Képviselő-testület a 2014. évben közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton részt kíván venni, azzal, hogy az általa biztosított 100.000,- Ft. önerőt - Gomba Község Önkormányzatának önálló intézményeként működő – Civilház–Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér intézményi költségvetésében a K3-as rovatrendben, valamint a 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása funkciócsoport elnevezésű előirányzat terhére biztosítja. A pályázat a Civilház színpadi fény- és hangtechnikai eszközállományának gyarapítása végett kerül benyújtásra.

 

2./   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző