Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 77/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Rendezvényház klimatizálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Rendezvényház klimatizálásának kivitelezésére a céltartalék terhére nettó 7,5 millió forintos keretet biztosít.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok szükséges módosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző