Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     78/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Fesztivál előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a művelődés-szervezőt értesítse, s a programtervnek a Csiperkében, illetve a község honlapján történő megjelenésére a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: 2009. április 30

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző