Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

78/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását tartalmazó megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében - a határozat mellékletében rögzített módosításokkal - aláírja.

2./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Munkaszervezetét - a megállapodás módosításának előkészítése érdekében - a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

 

Határidő:        2012. április 20.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző