Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

78/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a volt CBA áruház hasznosításával kapcsolatosan felvetett képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a 2013. december 12. napján tartott képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján – nyilatkoztassa meg Medgyes-Nagy Istvánt a Gomba, Rákóczi úton található CBA áruház jövőbeni hasznosítása vonatkozásában.

 

 

Határidő:        azonnali

Felelős:          Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző