Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 78/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Kenyeres-kert bővítéséhez a területvásárlásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Kenyeres-kert bővítésére – részeként a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. számára telephely biztosítására - a költségvetés 7 millió forintos eredeti előirányzatán túl a céltartalék terhére 4,5 millió forintos keretet biztosít.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok szükséges módosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival az adásvételre vonatkozó tárgyalást lefolytassa és eredményes tárgyalás esetén az ingatlanok megvásárlása érdekében az adásvételi szerződéseket, az ingatlanrészek megvásárlása érdekében az előszerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző