Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     79/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba, Bercsényi u. 32. sz. előtti partfal leszakadás vis maior káresemény helyreállításához támogatás igénylés”-re vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület a Gomba, Bercsényi u. 32. sz. előtti vis maior káresemény helyreállítása céljából a VIS MAIOR pályázat benyújtását támogatja.

2.      A képviselő-testület a Bercsényi utca 32. sz. előtti partfal leszakadásának helyreállításához 7.904.400,- Ft támogatást igényel, és saját forrásként – figyelemmel a várható 11.292.000,- Ft-os helyreállítási költségigényre – a költségek 30 %-ának megfelelő, 3.387.600,- forintot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A képviselő-testület megbízza a GEOLASZT Kft-t (1112 Budapest, Kérő u. 20.) a pályázat terveinek elkészítésével, melynek fedezetére bruttó 96 ezer Ft előirányzatot biztosít szintén a fejlesztési céltartalék terhére.

4.      Az önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik. A Generali Providencia Biztosító Rt-nél kötött 96002105920984500 sz. vagyonbiztosítás a közutak biztosítását nem tartalmazza, az elemi károkra, épületek, berendezések és készletek vagyontárgyaira vonatkozik. 

5.      Az önkormányzat képviselő-testülete más, a tulajdonában lévő úttal a Bercsényi u. 32. sz. alatti, és az utcában ezen ingatlan után elhelyezkedő - partfalomlással érintett ingatlanok - megközelítését nem tudja megoldani.

 

6.      A Képviselő-testület saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, a költségek fedezetének biztosítása érdekében előleg igénylésre utasítja a polgármestert.

7.      A képviselő-testület a károsodott 665 hrsz-ú ingatlan – mint közút – értékkövető biztosítását – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy – nem tudja megkötni.

8.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül – a képviselő-testületi ülést követő napon – nyújtsa be.

 

Határidő:        2009. április 24.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző