Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 79/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a lovas hagyományőrző felvonulás szervezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkérte Németh Tamást és Sinkovicz Júliát, hogy az egyesület megalapításáról nyújtsanak tájékoztatást Gomba Község Önkormányzata részére.

2.      A Képviselő-testület felkérte Németh Tamást és Sinkovicz Júliát, hogy 2015. április 22-én 18 óráig nyújtsanak be egy részletes igénylistát, hogy arról az április 23-i ülésen tárgyalni tudjanak.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző