Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     7/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót jóváhagyó 232/2009. (XI.19.) sz. határozat 4. l) pontjában foglaltaknak megfelelően a köztisztviselők, közalkalmazottak és önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók illetményének és munkabérének tervezésekor a minimálbér emelkedésének megfelelő mértékű, vagyis 2,8 %-os béremelés kerüljön tervezésre a 2009. évi illetményekhez/munkabérekhez viszonyítva.

2)        Az 1) pontban meghatározott béremelés a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók garantált bérébe épülhet be, köztisztviselők esetében a béremelés az illetménykiegészítés mértékének növelésével valósulhat meg, míg közalkalmazotti szférában kereset-kiegészítésként kerülhet betervezésre.

3)        A 2) pontban rögzített közalkalmazotti kereset-kiegészítés fedezetét - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX törvény 72. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - az érintett közalkalmazottak keresetbe tartozó juttatásai előző évi bázis előirányzata 2 %-ának megfelelően számított keret biztosíthatja.

4)        A köztisztviselői illetménykiegészítés mértékének növelésére a polgármesteri hivatal  köztisztviselőinek munkavégzéséről, a köztisztviselőket megillető juttatások rendszeréről szóló 2/2008. (II.01.) sz. rendeletének módosításával kerülhet sor.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző