Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak munkahelyi étkeztetésére és cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület felhatalmazza a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy a nevelési intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló részére béren kívüli juttatásként - a munkáltató által fizetendő adó nélkül - 10.000,- Ft/fő/hó összeghatárig (januártól júniusig és augusztustól decemberig) a költségvetésben biztosítson fedezetet.

2.         A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a béren kívüli juttatás elszámolásához a szükséges adatszolgáltatást a hivatal illetékes előadói felé  tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesítse.

3.         A képviselő-testület a határozat 2. sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá az intézményvezető által elkészített „A Gólyafészek Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban állók cafeteria szabályzat”-át.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

Gólyafészek Óvoda Cafetéria Szabályzata