Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     80/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemere Huba u. 7. szám alatti vis maior eseménnyel érintett ingatlan tulajdonosainak elhelyezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Békési Norbert és Németh Klára Gomba, Szemere Huba u. 7. szám alatti lakosokat, illetve kiskorú gyermeküket 2009. május 10-től 2009. október 31-ig terjedő időszakra - ismételt ideiglenes elhelyező határozattal - a Gomba, Jókai u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanban helyezze el.

 

 

Határidő: 2009. május 9.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző