Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

80/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 27-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el        

 

 

1. Javaslat a 1049/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

          Előterjesztő:                    

 

2. Javaslat a Civilház helyiségeinek bérleti díj módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző