Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 80/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés 2015. évi önköltségének és térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az óvodai gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltséget háromszori étkezés esetén 569,- Ft-ban, ezen belül étkezési típusonként és adagonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.       tízórai                                         137,- Ft

b.      ebéd                                           323,- Ft

c.       uzsonna                                      109,- Ft

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az iskolai gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltséget háromszori étkezés esetén 635,- Ft-ban, ezen belül étkezési típusonként és adagonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.       tízórai                                         148,- Ft

b.      ebéd                                           375,- Ft

c.       uzsonna                                      112,- Ft

3.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által a szociális étkeztetés adagonkénti nettó szolgáltatási önköltségének megállapítását 464,- Ft-ban tudomásul veszi.

4.      A Képviselő-testület a határozat 1-3. pontjaival – a felülvizsgálat eredményeként – megállapított szolgáltatási önköltségek alapján nem tartja indokoltnak a nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról szóló 18/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel meghatározott nyersanyagnormák és térítési díjak módosítását.

 

Határidő:  2015. március 31.  

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                       Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző