Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     81/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan ügyében benyújtott kérelem elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület nem él 688/1 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásának lehetőségével.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzathoz kérelemmel forduló tulajdonost az 1./ pontban meghatározott döntésről tájékoztassa.

 

 

 

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző