Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

81/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ellátásra kötött közreműködői szerződés megszűnéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az Ép és Szép Fogak Kft-vel kötött, 2012. február 1. napján hatályba lépett feladat-ellátási szerződésre tekintettel tudomásul vette a fogorvosi alapellátásra 2012. január 5. napjától dr. Jenei Andrással határozatlan időre kötött közreműködői szerződésnek a szerződés 8.3 pontja szerinti megszűnését.

2.                  A Képviselő-testület jóváhagyta a fogászati alapellátásban 2011. november 1. napjától 2012. január 4. napjáig terjedő időszakra, dr. Kalácskáné dr. Papp Zsuzsannával kötött közreműködői szerződés pénzügyi elszámolását.

3.                  A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak alapján Dr. Papp Zsuzsanna részére 42.139 Ft megbízási díj kifizetésére az általános tartalék terhére biztosít pótelőirányzatot.

4.                  A Képviselő-testület jóváhagyja a fogászati alapellátásban 2012. január 5. napjától 2012. január 31. napjáig terjedő időszakra, dr. Jenei Andrással kötött közreműködői szerződés pénzügyi elszámolását.

5.                  A Képviselő-testület - tekintettel a január hónapban 30 órás rendelési idővel megvalósuló fogászati alapellátásra - a 4. pontban foglaltak alapján a dr Jenei András részére közreműködői szerződés 5.3 pontjában rögzített megbízási díj összegét 45.591,- Ft-tal megemeli.  A megnövelt megbízási díj fedezetére a 45.591,- Ft pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja.

6.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. és 5. pontban rögzítettek szerint az előirányzatok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosítása során gondoskodjon.

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző