Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

81/2014. (III. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 1049/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.        A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a gombai 1049/2 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Rákóczi Ferenc u. 35/a. szám alatti lévő ingatlant O’ Connor Osiris Selassie 2016 Leányfalu, Mátyás király utca 34. szám alatti lakostól 7.000.000,- Ft vételáron megvásárolja.

 

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételár részletekben történő kifizetése érdekében további tárgyalásokat folytasson az eladóval.

 

3.        A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vételár fedezetét a tartalékok között az a Kenyeres-kertben önkormányzati gazdasági társaság telephelyének kialakítása céljából rendelkezésre álló céltartalék terhére biztosítja.

 

 

Határidő: azonnali

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző