Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 81/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés 2015. évi önköltségének és térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a főzőkonyhát üzemeltető GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. figyelmét az érvényben lévő nyersanyagnormák betartására

2.      A Képviselő-testület felkéri a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a júniusi 25-i ülésre készítsen előterjesztést a testület számára az április és május havi tapasztalatok alapján a szolgáltatási önköltség – ezen belül a nyersanyagnormák felhasználásának - vizsgálatára, szükség esetén a nyersanyagnormák módosítására, az élelmezésvezető és a szakács közreműködésével készítsen egy akciótervet, mely a normák betartásához szükséges intézkedéseket tartalmazza.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, amennyiben a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető a nyersanyagnormák módosítását kezdeményezi, a júniusi ülésre készítse elő a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítására irányuló rendelettervezetet.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző