Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     82/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 64/2009. (III.26.) sz. határozat végrehajtása alapján beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 466 helyrajzi számú ingatlan –önkormányzati tulajdonban lévő ½ tulajdoni hányadának versenytárgyalás keretében történő értékesítésére kiírt versenytárgyalási felhívás alapján beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatóban foglaltak alapján a benyújtott ajánlatot érvényesnek, a pályázatot eredményesnek nyilvánította.

2.      A benyújtott ajánlat alapján a Képviselő-testület a 466 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadára vevőként Paulovicz Judit budapesti lakost kijelöli bruttó 3 millió forintos vételáron

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt 8 munkanapon belül értesítse, s az adás-vételi szerződést az önkormányzat nevében 2009. szeptember 10 -ig kösse meg.     

 

Határidő:        2009. április 30. és értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző