Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

82/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a házi szociális gondozó béren kívüli juttatásának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület  a házi-szociális gondozást végző - Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alkalmazásában álló - közalkalmazott béren kívüli juttatásához az általános tartalék terhére biztosít 79 e Ft pótelőirányzatot.

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntés alapján az előirányzat módosításról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő:             2012. április 22.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző