Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

82/2014. (III. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház helyiségeinek bérleti díj módosítására vonatkozó javaslatot és az előkészített határozati javaslat módosítására vonatkozó indítvány alapján az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A Képviselő-testület a Civilház klubhelyiségének és tárgyalójának bérbeadása esetén a bérleti díj meghatározásakor nem köti ki a javaslat szerinti 4.000,- Ft-os minimum bérleti díjat.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző