Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

82/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Sipos Lajosné ajándékozási szándék visszavonására irányuló beadványról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adásvételi szerződéseket érvényesnek tekinti.

2.      A Képviselő-testület szeretné végrehajtani az épülettel kapcsolatban vállalt kötelezettségeit, amelyekhez kéri a hozzáférés biztosítását.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltakról az érintetteket értesítse.

 

Határidő: 2015. április 17.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző