Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     83/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 620/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan elidegenítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a vagyonrendeletben rögzített hatáskörében eljárva a 620/2  helyrajzi számú, 151 m2 területű, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a Gombai Református Egyházközség tulajdonában lévő 1039/8 hrsz-ú, 390 m2 területű ingatlannal történő cseréjéhez járul hozzá 189 ezer forintos vételár meghatározással a csereszerződésben rögzített birtokbaadás szerint.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csereszerződést az önkormányzat nevébe aláírja

 

Határidő:        2009. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző