Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  83/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegzését a határozat 1. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statisztikai összegzést a Közbeszerzések Tanácsának határidőben küldje meg.

 

Határidő:             2010. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

1. sz. melléklet a 83/2010. (IV.29.) sz. határozathoz

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

 I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

 Hivatalos név: Gomba Község Önkormányzata

 Postai cím: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

 Város/Község: Gomba

 Postai
irányítószám:
2217

 Ország: Magyarország

 Kapcsolattartási pont(ok):

 Telefon:

 Címzett: Lehota Vilmos polgármester

  +36 29 633-061

 E-mail: polgarmester@gomba.hu

 Fax: +36 29 433-894

 Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.gomba.hu

 A felhasználói oldal címe (URL):

 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

 Központi szintű

 □

 Közjogi szervezet

 □

 Regionális/helyi szintű

 X

 Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)-c) pont]

 Egyéb

 

 II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

 II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

 Száma: □□□

 Érték: …………… Ft

 II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

 Száma: □□2

 Értéke: 200 000 000

 III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

 III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

 III.1.1) Árubeszerzés

 III.1.1.1) Eljárás típusa

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 □ nyílt

 □ hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 □ meghívásos

 □ gyorsított tárgyalásos

 □□□ (száma)

 □ gyorsított meghívásos

 □ keretmegállapodásos

 ................................................... (értéke)

 □ hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 □ versenypárbeszéd

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 □ hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalásos

 □□□ (száma)

 □ hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 ................................................... (értéke)

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 III.1.2) Építési beruházás

 III.1.2.1) Eljárás típusa

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 □ nyílt

 □ hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 □ meghívásos

 □ gyorsított tárgyalásos

 □□□ (száma)

 □ gyorsított meghívásos

 □ keretmegállapodásos

 ................................................... (értéke)

 □ hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 □ versenypárbeszéd

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem

 érte el a közösségi értékhatárt:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 X  hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 

 □     hirdetménnyel induló tárgyalásos

 □□1 (száma)

 □ hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 150 000 000 (értéke)

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:

 □□1 (száma) 150 000 000 (értéke)

 III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem

 érte el a közösségi értékhatárt:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 45233220-7 (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□1 (száma) 150 000 000 (értéke)

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:

 □□1 (száma) 150 000 000 (értéke)

 

 

 III.1.3) Építési koncesszió

 

 III.1.3.1) Eljárás típusa

 

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 

 □ nyílt

 □ hirdetmény nélküli tárgyalásos

 □□□ (száma)

 

 □ meghívásos

 □ keretmegállapodásos

 ................................................... (értéke)

 

 □ hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 □ versenypárbeszéd

 

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 

 Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem

 

 érte el a közösségi értékhatárt:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalásos

 □□□ (száma)

 

 □ hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 ................................................... (értéke)

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 

 Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

 

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 

 Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem

 

 érte el a közösségi értékhatárt:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 

 Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 

 

 

 III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés

 

 III.1.4.1) Eljárás típusa

 

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 

 □ nyílt

 □ gyorsított tárgyalásos

 

 

 □ meghívásos

 □ keretmegállapodásos

 □□□ (száma)

 

 □ gyorsított meghívásos

 □ versenypárbeszéd

 ................................................... (értéke)

 

 □ hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 □ tervpályázat

 

 

 □ hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 

 Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalásos

 □□1(száma)

 

X hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 82.846.382 (értéke)

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 

 Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

 □□1 (száma) 82.846.382 (értéke)

 

 III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

 

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 

 Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 

 66110000-4 (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□1 (száma) 82.846.382 (értéke)

 

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 

 Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

 □□1 (száma) 82.846.382 (értéke)

 

 

 

 

 III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

 

 III.1.5.1) Eljárás típusa

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli

 

 

 □ hirdetménnyel induló tárgyalásos

 □□□ (száma)

 

 □ hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

 ................................................... (értéke)

 

 ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

 

 Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 

 □□□□□□□□-□ (CPV kód, főtárgy szerint)

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

 

 Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 

 

 

 III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

 III.2.1) Árubeszerzés

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 □ 124. § (2) a)

 □ 125. § (2) a)

 □ 125. § (4) a)

 □ 125. § (4) d)

 

 □ 124. § (2) b)

 □ 125. § (2) b)

 □ 125. § (4) b)

 

 □□□ (száma)

 □ 125. § (1)

 □ 125. § (2) c)

 □ 125. § (4) c)

 

 ................................................... (értéke)

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

 Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 □ 252. § (1) a)

 □ 125. § (2) b)

 □ 125. § (4) c)

 

 

 □ 252. § (1) b)

 □ 125. § (4) a)

 □ 125. § (4) d)

 

 □□□ (száma)

 □ 252. § (1) c)

 □ 125. § (4) b)

 

 

 ................................................... (értéke)

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

 Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

 Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 □ 124. § (2) a)

 □ 125. § (1)

 □ 125. § (2) c)

 □ 139. § (2)

 

 □ 124. § (2) b)

 □ 125. § (2) a)

 □ 125. § (3) a)

 

 □□□ (száma)

 □ 124. § (2) c)

 □ 125. § (2) b)

 □ 125. § (3) b)

 

 ................................................... (értéke)

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

 Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 □ 252. § (1) a)

 □ 125. § (2) b)

 

 

 

 □ 252. § (1) b)

 □ 125. § (3) a)

 

 

 □□□ (száma)

 □ 252. § (1) c)

 □ 125. § (3) b)

 

 

 ................................................... (értéke)

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

 Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

 □□□ (száma) ................................................................. (értéke)

 

 III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

 Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 X 252. § (1) a)

 □ 252. § (1) c)

 

 

 1 (száma)

 □ 252. § (1) b)

 □ 125. § (2) b)

 

 

 82.846.382.-  (értéke)

 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

 Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

 1  (száma) . 82.846.382.-  (értéke)

 

 IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

 szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):

 IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6) Szociális szempontok figyelembevétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembevételre

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembevételre

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembevételre

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembevételre

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)-IV.6.5) pontok] összesen

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

 közbeszerzések száma: □□□

 közbeszerzések értéke: .................................................................

 IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

 2010/

 05/07

 (év/hó/nap)