Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

83/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szűcs Sándor Gomba Arany J. u. 2. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület  Szűcs Sándor Gomba Arany János u. 2. szám alatti lakos részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részét a 2012-es esztendőre 750.- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

Határidő:             2012. április 22.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző