Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

83/2014. (III. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház helyiségeinek bérleti díjára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A Képviselő-testület a 217/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat 2. pontjának eredeti szövegezését visszavonja és helyébe az alábbi szövegrészt alkalmazza:

 

„2. A Képviselő-testület az 1.b) pontban meghatározott helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:

       a) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 24 óráig terjedő időtartamon belül 2.000,- Ft/óra,

       b) a 7-24 órán túlnyúlóan a 0 órától 4 óráig terjedő időszakra 2.500,- Ft/óra,

       c) 24 órás igénybe vétel esetén 26.500,- Ft.”

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző