Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     84/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 455/2 hrsz-ú ingatlanból megközelítően 360 m2 területű ingatlanrész megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 455/2 hrsz-ú ingatlanból megközelítően 360 m2 területű ingatlanrész megvásárlása érdekében a tulajdonossal történő egyeztetés után szerezze be az ingatlan értékére vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést, s ha az értékbecslés alapján az ingatlan értéke a 400 e Ft-ot nem haladja meg, a Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a tulajdonossal az adás-vételi szerződés megkötését készítse elő.

 

 

Határidő:        2009. május 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző