Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  84/2010. /IV. 29./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor 7.sz. alatti lakosnak a gombai 752 hrsz 1582 m2 területű ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 752 hrsz-ú, 1.582 m2 területű ingatlant - 1.140,- Ft/m2-es egységár alapul vételével - Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos részére értékesíti.

2.      A képviselő-testület az 1. pontban rögzített egységár és terület figyelembe vételével az eladási árat 1.800.000,- Ft-ban határozza meg.

3.      Az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi költség megfizetése a vevőt terheli.

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Somogyi Józsefnét értesítse, s az adás-vételi szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő: 2010. május 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző