Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 12-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

84/2012. /IV. 12./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlan bérlemény iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület  Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna részére az általa megjelölt helyrajzi számú tetepusztai zártkerti ingatlanok közül - soron következő ülésen hozott döntés alapján kijelölt -  megközelítően  2000 m2  területű ingatlant egy éves időtartamra   3 Ft/m2 összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

 

 

Határidő:             2012. április 22.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző