Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. árpilis 10-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

84/2014. (IV.10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 10-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el

 

1.        Javaslat a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására és a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő:           polgármester

       Előkészítő:             jegyző

       Véleményező:        valamennyi bizottság

2.        Tájékoztató a 2013. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

       Előterjesztő:           polgármester

       Előkészítő:             jegyző

       Véleményező:        valamennyi bizottság

3.        Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

       Előterjesztő:           polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

       Véleményező:        valamennyi bizottság

4.        Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

       Előterjesztő:           Monor Város rendőrkapitánya

       Véleményező:        valamennyi bizottság

5.        Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

       Előterjesztő:           az egyesület elnöke

       Véleményező:        valamennyi bizottság

6.        Javaslat a 2013. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására

       Előterjesztő:           polgármester

       Előkészítő:             jegyző

       Véleményező:        valamennyi bizottság

7.        Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző