Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 84/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Rt-vel kötött bérleti szerződés lezárására irányuló javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékleteként csatolt adás-vételi szerződésben foglaltakkal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

2.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződésben szereplő 10.000,- Ft. + ÁFA összeget a 2015. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző