Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. április 23-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     85/2009. /IV.23./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Községháza akadálymentesítésére benyújtható pályázat beadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület KOMP-2009-4.5.3 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívása alapján a Községháza ügyfélszolgálattal érintett helyiségeinek akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtását határozza el.

2.         A Képviselő-testület a pályázat önerejére és annak előkészítési költségeire az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Községháza felújítására eredeti előirányzatként tervezett bruttó 4,2 millió forintot jelöli meg.

3.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére.

 

Határidő:        2009. július 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző